Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 9 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция. В, гр. В.Търново в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 1076

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет, реши

 

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 9 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция В, в гр. В. Търново.
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 63 570,54 лева без ДДС.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/