Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 7 на ул. „Бяла Бона” № 12, вх.Б, гр. В. Търново в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 1078

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет, реши

 

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 7 на ул. „Бяла Бона” № 12, вх. Б, в гр. В. Търново
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 36 100 лева без ДДС.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/