Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова с постоянен адрес гр. Велико Търново, пл. «Поборнически» №4.

 

РЕШЕНИЕ № 1079

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

 

Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 655,27 лв. на лицето Нели Иванова Симеонова, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/