Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01 - 30.06.2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1080

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев - Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.01 - 30.06.2010 година в размер на 330 /Триста и тридесет/ лева.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в чужбина от д-р Румен Георгиев Рашев - Кмет на Община велико Търново за отчетния период 01.01 - 30.06.2010 година в размер на 554,48 лева

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/