Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд

 

РЕШЕНИЕ № 1086

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения в Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд:

1. Текстът на чл. 5 добива следния вид: „Общинският поземлен фонд включва всички земеделски земи и гори, собственост на Община Велико Търново, за които има влязло в сила решение на Общинска служба по земеделие Велико Търново за възстановяване право на собственост по чл. 18ж ал.1 и ал.2 или по чл.27 от ППЗСПЗЗ; придобитите с с протоколно решение на комисията по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ, както и тези, придобити по реда на закон.”

2. В текста на чл. 6 се добавят нови:

„Ал. 4. Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс по реда на гл. VІІ от НРПУРОИ. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 10 години.”;

„Ал. 5. Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

 • когато са заети с трайни насаждения;
 • когато не са били използвани две или повече стопански години;
 • в случаите по чл. 37в ал.10 от ЗСПЗЗ;
 • в други случаи, определени в закон.”;
 • „Ал.6. Общинският съвет по предложение на Кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.”

  Настоящата ал. 4 става ал.7.

  3. Текстът на чл. 10 добива следния вид: „Придобитите с протоколно решение на комисията по чл. 19 ал. 2 от ЗСПЗЗ земеделски земи могат да се отдават под наем по общия ред за срок до 10 години.”.

  4. Текстът на чл. 11 ал.1 добива следния вид: „Мерите и пасищата – общинска собственост, могат да се отдават под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок пет години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.”

  5. Текстът на чл. 11 ал.2 добива следния вид: „Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата в съответствие с разпоредбите на чл.37о от ЗСПЗЗ Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Земеделският стопанин може да получи заверено копие от решението за определяне ползването на мерите и пасищата.”

  6. В текста на чл. 11 ал.3 се добавя изречение второ: „Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата не може да е по-ниска от пазарната цена.”

  7. Текстът на чл. 13 добива следния вид: „Разпореждането със земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва по следните способи: продажба, замяна, обезщетяване, оземляване на безимотни и малоимотни граждани, промяна предназначението, учредяване на ограничени вещни права и сервитути.”

  8. Текстът на чл. 14 добива следния вид: „Продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва след решение на Общински съвет чрез търг или конкурс при условия и ред, определени в Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.”

  9. Текстът на чл. 15 ал.1 добива следния вид: „Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на Общинския съвет при условията и по реда на ЗСПЗЗ и ЗОС, след представяне на мотивирано становище на общинската служба по земеделие и мотивирано становище на Кмета/Кметския наместник на населеното място, в чието землище се намира земеделската земя.”

  10. В чл. 15 ал. 2 отпада.

  11. Текстът на чл. 15 ал. 4 добива следния вид: „Земеделските земи, които физически или юридически лица са придобили в собственост чрез замяна със земеделски земи от общинския поземлен фонд, не могат да се раздробяват чрез разпоредителни сделки и да се променя предназначението им за срок от 10 години от извършването на замяната.”

  12.Чл. 19 отпада.

   

  ВЯРНО:

          /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/