Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 1004 от 22.07.2010 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2010/ 2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1087

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 17 ал.1 т.3 и чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет Велико Търново

 

Актуализира натуралните показатели по бюджета към функция «Образование и наука» след приемане на Проекто – образци № 1 и № 2 за учебната 2010 / 2011 година, както следва:

Дейности              Било     Става

А/ Дейност «Общообразователни училища»

1. Брой ученици 7182        7053

2. Брой деца в ППП 180       165

от тях на 5 год. 71               57

Б/ Дейност «Предучилищно възпитание»

1. Брой групи – ЦДГ 77     без промяна

в т.ч. нощуващи 1            без промяна

2. Брой яслени групи 4      без промяна

3. Брой деца:

- от 3 до 5 години 1804 / 586 на 5 г./ 1822

- на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 455    458

- в яслени групи          104    115

4. Възлага на Дирекция «Образование», отдел «Образование и наука» да извърши наблюдение на средната месечна посещаемост по реда на чл. 2 /7 / от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена в ЦДГ в селата Шемшево и Пчелище за период не по малък от два месеца – до края на финансовата 2010 год. и изготви предложение до Великотърновски общински съвет за:

- преминаване на целогодишен режим на работа в ЦДГ с. Шемшево при доказана средна месечна посещаемост за набюдавания период не по-малко от 12 деца и

- закриване на ЦДГ в с. Пчелище при запазване на средната месечна посещаемост от 7 деца.

5. С директорите на училищата в селата Водолей, Балван и Леденик, изпълняващи административно-стопанското ръководство на едногрупните детски градини в населеното място по реда на Решение № 783 от 22.10.98 год., да се сключи втори трудов договор по чл. 111 от КТ.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/