Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Велико Търново в Асоциация по В и К.

 

РЕШЕНИЕ № 1088

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл.198 е, ал. 3 от Закона за водите, във връзка с Писмо с изх. № 9110 - 4/27.09. 2010. от Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски Общински съвет определя Кмета на Община Велико Търново за представител на Община Велико Търново в Асоциация по В и К, а при невъзможност той да участва в общото събрание, заместник – кмет, който го замества.

Определя позиции по дневния ред: по т. 1 – гласува – за;

по т. 2 – гласува – за;

по т. 3 – гласува – съобразно интересите на Общината.

 

Мандата на представителя па Община Велико Търново да бъде до края на мандата на настоящия Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/