Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 25 ал.5 от ЗСПЗЗ.

 

РЕШЕНИЕ № 1096

 

  1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25 ал.5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „АСМ БГ Инвестиции” ООД София, за промяна предназначението на имот №000567 – пасище, мера /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 82,847 дка, местност „Йонова кория”, землище с. Самоводене, община Велико Търново, актуван с АОС №4673/19.10.2009 г., във връзка с инвестиционно намерение „Разширяване на площадков обект – Фотоволтаична централа”. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.
  2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 25 ал.5 във връзка с ал.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на вещни права и сервитути на „АСМ БГ Инвестиции” ООД София върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.
  3. „АСМ БГ Инвестиции” ООД София да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.
  4. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25 ал.1 във връзка с ал.3 т.1 и 4 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет обявява имота по т.1 за частна общинска собственост.
  5. Решението по т.4 влиза в сила от датата на влизането в сила на решението на Комисията за земеделските земи за промяната на предназначението на имот №000567 – пасище, мера /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 82,847 дка, местност „Йонова кория”, землище с. Самоводене, Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/