Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

    РЕШЕНИЕ № 1099

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща по регулация съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 67 /шестдесет и седем/ кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост № 4742/ 16.09.2010 г., представляващо 67/ 195 идеални части от ПИ №2339, попадащи съгласно Заповед № 697/ 1997 г. на Кмета на Община Велико Търново в УПИ V-2338,2339 от строителен квартал 304 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Великотърновска Света Митрополия, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №25, представлявана от Великотърновский Митрополит Григорий.

2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ V-2338,2339 от строителен квартал 304 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, с площ от 67 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 14 405 лева /четиринадесет хиляди четиристотин и пет лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката са за сметка на молителя.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/