Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Определяне състав на Комисия по чл. 8 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 11

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл.16 от Правилника за прилагането му, Великотърновски Общински съвет,

 

Определя следния състав на комисията, състояща се от 9 члена:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 •  Мина Илиева Илиева – Гл. секретар на Община Велико Търново.
 • ЧЛЕНОВЕ:

   

  ВЯРНО:

          /Р. Грънчаров/

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/