Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 029011, местност „Под баира”, землище на гр. Дебелец, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди” и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 1101

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Обшински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 029011, местност „Под баира”, землище на гр. Дебелец, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

За поземлен имот № 029011, местност „Под баира”, землище на гр. Дебелец, Община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/