Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на ел кабел 20 кV от съществуваща Ел подстанция в ПИ № 43253.26.20, землище на с.Леденик до трафопост, захранващ обект :”Производствено складова база на „Екстрапак” ООД в ПИ № 10447.16.752, землище на гр.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1103

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – ел. кабел 20 кV от съществуваща Ел подстанция в ПИ № 43253.26.20, землище на с.Леденик до трафопост, захранващ обект: „Производствено складова база на „Екстрапак” ООД в ПИ № 10447.16.752, землище на гр. Велико Търново и трасе предвидено да премине през земеделски поземлени имоти и такива за нуждите на транспорта, както следва: ПИ №№ 43253.22.5, 43253.22.2, 43253.22.6, 43253.999, 43253.0.306, 43253.0.296, 10447.0.271 / 15.4/,10447.0.272 /15.15/, 10447.15.3, 10447.520.1340, 10447.520.1341, 10447.520.1351, 10447.520.1344, 10447.16.101.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/