Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за прокарване на трасе на подземен ел. кабел през поземлен имот № 000078 – земеделска земя в землището на с. Малки чифлик.

 

РЕШЕНИЕ № 1106

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията и чл.25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прокарване на трасе на подземен ел. кабел през общински имот в землището на с. Малки чифлик, както следва:

1. Поземлен имот № 000078 – пасище с храсти, част с площ 1 412 м2.

 

Трасето на подземния ел. кабел служи за захранване на обект Магазин и складове за хранителни стоки” наподящ се в поземлен имот № 004005, м. Дерето по КВС на с. Малки чифлик.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/