Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на общински имот.

 

РЕШЕНИЕ № 1113

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 4 и чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и във връзка с Констативен протокол от Комисия назначена със Заповед № РД 22 - 1332/ 05.10.2010 г. на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

 

  1. Дава съгласие за прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на общински имот от 13.06.2007 год. между Община Велико Търново и България - Инициатива - Германия СНЦ.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да прекрати Договор за безвъзмездно предоставяне на общински имот от 13.06.2007 год. между Община Велико Търново и България - Инициатива - Германия СНЦ.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/