Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 3354/ 15.10.2010 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1116

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

 

Предлага на Председателя на Великотърновски Общински съвет да предприеме своевременни мерки пред компетентните органи за изясняване на възникналия проблем.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/