Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Корекция на Решение № 996/23.06.2010 г. за прекратяване на осигурителните права на общинския съветник Иван Велков Иванов

 

РЕШЕНИЕ № 1119

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет коригира Решение № 996/23.06.2010 г. със следния текст:

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 34 от ЗМСМА, чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО Великотърновски Общински съвет

Прекратява изплащането на трудовото възнаграждение на Иван Велков Иванов като общински съветник, считано от 27.07.2010 г. до 12.08.2010 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Стефанова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/