Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Допълване на решение № 59/ 24.01.2008 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 112

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, като към Компонент 2 – Социална инфраструктура, бъдат добавени следните проектни предложения:

    “Ремонт на Дом за деца “Христо Смирненски” с. Балван;

    “Ремонт на Дом за деца “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново.

  2. Декларира, че предназначението на сградите и помещенията, обект на интервенция по проектните предложения – Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания – гр. Велико Търново, Дом за деца “Хр. Смирненски” – с. Балван, Дом за деца “Пеню и Мария Велкови” – гр. Велико Търново - няма да бъде променяно за период не по – малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/