Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1120

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

 

  1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2010 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.
  2. Инвестиционна програма 2010 година - Отчет към 30.09.2010 година - Приложение №3.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/