Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Годишен Доклад за изпълнението на Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 -2013 година , за периода 01.01.2009 - 31.12.2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1123

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.40 от Правилника за прилагане па Закона за Регионалното развитие, Великотърновски Общински Съвет приема Годишен Доклад за изпълнението на Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 -2013 година , за периода 01.01.2009 - 31.12.2009 година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/