Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на структурата на администрацията.

 

РЕШЕНИЕ № 1124

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Великотърновски Общински съвет

 

  1. Одобрява промяна на структурата на администрацията, като отдел „Вътрешен одит” стане дирекция „Вътрешен одит”.
  2. Запазва числеността на администрацията на община Велико Търново на 242 бр.

 

Решението влиза в сила от 01.11.2010 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/