Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Изменение на решение №1135/02.11.2006 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1127

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет изменя свое решение № 1135 по протокол № 61 от 02.11.2006 г., както следва:

1. Текстът на т. 2. в частта, описваща недвижимите имоти се променя както следва:

Било:

„- урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 508 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 8 195 кв.м., отреден “за обществено обслужване и жилищно застрояване”, актуван с АОС № 2992/ 11.07.2005 г.;

- урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 4 по плана на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ от 34 326 кв.м., отреден “за производствено-складови дейности”, актуван с АОС № 3002/ 01.08.2005 г.;

- урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 4 по плана на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ от 13 873 кв.м., отреден “за производствено-складови дейности”, актуван с АОС № 1769/ 26.02.2003 г.;”

Става:

„- Урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 508 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 8 195 кв.м., отреден “за обществено обслужване и жилищно застрояване”, актуван с АОС № 2992/11.07.2005 г.;

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.501.171 по КК и КР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ в размер на 35 264 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.517.56 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 3 805 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.517.53 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 3 941 кв.м.

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.517.182 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 2 637 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.517.183 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, с площ в размер на 2 245 кв.м.

- Урегулиран поземлен имот VІ от строителен квартал 56 по РП на с. Леденик, с площ в размер на 700 кв.м.”

2. Текстът на т.3. в частта, описваща оценките на недвижимите имоти се променя, както следва:

Било:

„- урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 508 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 8 195 кв.м. на стойност 1 040 765 /един милион четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и пет/ лева;

- урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 4 по плана на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ от 34 326 кв.м. на стойност 1 167 084 /един милион сто шестдесет и седем хиляди осемдесет и четири/ лева;

- урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 4 по плана на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ от 13 873 кв.м. на стойност 430 063 /четиристотин и тридесет хиляди шестдесет и три/ лева.”

Става:

„- за урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 508 по плана на гр. Велико Търново – в размер на 1 040 765 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.501.171 по КК и КР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона. – в размер на 1 198 976 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.56 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка” – в размер на 117 955 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.53 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка” – в размер на 122 171 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.182 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”– в размер на 81 747 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.183 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, - в размер на 69 595 лева;

- за урегулиран поземлен имот VІ от строителен квартал 56 по РП на с. Леденик – в размер на.8 400 лева.”

3. Община Велико Търново и Консорциум с наименование “Строител 2006” да определят доплащанията по сделката преди сключване на окончателния договор и след начисляване на ДДС чрез съставяне и подписване на изискуемата счетоводна документация. Дължимите данъци, такси и други разноски по реализиране на сделката и сключване на окончателния договор, са за сметка на Консорциум с наименование “Строител 2006”.

4. Дава съгласие да бъде извършено съответното прехвърляне на собствеността, като възлага на Кмета на Община Велико Търново да довърши процедурата по сделката, както и да подпише окончателен договор, с който Общината да придобие в собственост двете новопостроени сгради, а Консорциум с наименование “Строител 2006”, да придобие собственост в изпълнение на Решение №1135 по протокол №61 от 02.11.2006 г. и настоящото решение на Общински съвет Велико Търново, при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/