Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Допълнение на решениe № 895/ 22.04.2010 г. на ВТОбС, относно приватизация на общински нежилищни имоти,находящи се в с. Пчелище.

 

РЕШЕНИЕ № 1129

 

На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите , Великотърновски Общински съвет

1. Допълва решение № 895 /22.04.2010 г. (публикувано в ДВ бр. 34/ 2010 г.), относно приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище, като създава нова т. 10 със следния текст:

10. /нова / В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/