Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от Общинския горски фонд.

 

РЕШЕНИЕ № 1130

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57, ал. 9 и чл. 96 е от Закона за горите и ПМС № 202 /ДВ бр., 73/ 19.08.2008 г. и ДВ бр. 48 /26.06.2009 г./, Великотърновски Общински съвет

Приема Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от Общински горски фонд, съгласно Приложение № 1 неразделна част от това решение . Същите влизат в сила от момента на приемането на Решение № 1130/ 18.11.2010 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

 

 

Приложение 1

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА КОРЕН НА ОБЛИТЕ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ДЪРВАТА ЗА ГОРЕНЕ И ВЪРШИНАТА, ДОБИТИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

 

Тази тарифа е изготвена на основание чл.57ал.9 , чл.96 е от Закона за горите и ПМС 202 от 11.08.2008 г. , ДВ.бр.73/ 19.08.2008 г. и доп., бр.48/26.06.2009 г.

Чл. 1 Право на ползване на дървесината по тази тарифа за такси на корен от общински гори има само местното население, когато ползването е за собствени нужди без право на продажба.

Чл. 2 За облите дървени материали, дървата за горене и вършината се заплащат следните такси на корен:

 

      Мярка Такса на корен /лв./
  1.Иглолистни обли дървени материали:    
  А/ едър куб.м  
  1а клас на сортимента куб.м 75
  I клас на сортимента куб.м 50
  ІІ клас на сортимента куб.м 40
  Б/ среден куб.м  
  III клас на сортимента куб.м 25
  IV и V клас на сортимента куб.м 15
В/ дребен куб.м 8
  Г/ за дървените материали от бяла мура таксите по букви "а", "б" се завишават съответно с 50 на сто    

 

    Такса на корен /лв./
  Мярка Бук, дъб, габър и други твърди широколистни цер, акация, липа, бреза и меки широколистни Орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни
2.Широколистни обли дървени материали:        
А/ едър мЗ      
1а клас на сортимента мЗ 75 40 100
I клас на сортимента мЗ 50 35 65
II клас на сортимента мЗ 40 30 50
Б/ среден мЗ      
III клас на сортимента мЗ 20 20 20
IV и V кл.на сортимента мЗ 12 12 12
В/ дребен мЗ 8 8 8

 

  Мярка Такса на корен /лв./
З.Дърва за горене и вършина    
А/ дърва от иглолистни дървесни видове простр.мЗ 4
Б/ дърва от широколистни меки дървесни видове простр.мЗ 4
В/ дърва от широколистни твърди дървесни видове простр.мЗ 10
Г/ вършина простр.мЗ 1

 

Чл. З Таксите по чл.2 се внасят в общинския бюджет като приход на Община Велико Търново.

Чл. 4 Позволителните за сеч се издават на ползвателя от Общината, след като тя е получила вече позволително от Държавнато ловно стопанство"Болярка", като собственик и след внасянето от ползвателя на тарифните такси в приход на Общината.

Чл. 5 За средна и дребна дървесина, дърва за горене и вършина, добити от отгледни и санитарни сечи до 20 годишна възраст в годината на сечта не се заплаща такса.

Чл. 6 За средна и дребна дървесина, дърва за горене и вършина, добити от суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20 годишна възраст на гората се заплаща 50% от таксите по чл.2 , т. т. 1 "б","в", т. 2"б,"в",т. 3.

Чл. 7 Маркирането, кубирането и сортиментирането се извършват от лицензирани фирми или лесовъди като ползвателят заплаща тази услуга.