Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 1131

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал.9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. урегулиран поземлен имот ХІ /единадесет римско/, отреден „за обществено обслужване”, целият с площ от 1 485 /хиляда четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по РП на с. Вонеща вода, община Велико Търново, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4413/ 31.01.2008 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 1 от ЗОС, чл. 39а, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 39а ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново, дава съгласие за продажба без търг или конкурс на недвижим имот, находящ се в с. Вонеща вода, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот ХІ /единадесет римско/, отреден „за обществено обслужване”, целият с площ от 1 485 /хиляда четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по РП на с. Вонеща вода, Община Велико Търново, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4413/ 31.01.2008 г., в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново към Министерство на околната среда и водите.

3. Утвърждава цена на недвижимия имот, равна на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти, в размер на 30 624 /тридесет хиляди шестстотин двадесет и четири/ лева без начислен ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/