Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1132

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет изважда от списъка, приет с Решение № 219 по протокол № 16/29.07.2004 г. на Общински съвет, следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 021013 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 3,001 дка, V категория, местност „Хайдушка могила”, актуван с АОС № 2631/ 28.02.2005 г.

2. Поземлен имот № 022027 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 24,297 дка, ІV категория, местност „Канарата”, актуван с АОС № 2633/ 01.03.2005 г.

3. Поземлен имот № 024003 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 12,100 дка, ІV категория, местност „Богданчов рът”, актуван с АОС № 2635/ 01.03.2005 г.

4. Поземлен имот № 242001 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 43,745 дка, ІІІ и VІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2636/ 01.03.2005 г.

5. Поземлен имот № 242002 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 32,083 дка, ІІІ и VІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2638/ 02.03.2005 г.

6. Поземлен имот № 242003 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 18,871 дка, ІІІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2641/ 07.03.2005 г.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Велико Търново включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. описаните в т. І недвижими имоти частна общинска собственост.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 021013 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 3,001 дка, V категория, местност „Хайдушка могила”, актуван с АОС № 2631/ 28.02.2005 г.

2. Поземлен имот № 022027 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 24,297 дка, ІV категория, местност „Канарата”, актуван с АОС № 2633/ 01.03.2005 г.

3. Поземлен имот № 024003 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 12,100 дка, ІV категория, местност „Богданчов рът”, актуван с АОС № 2635/ 01.03.2005 г.

4. Поземлен имот № 242001 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 43,745 дка, ІІІ и VІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2636/ 01.03.2005 г.

5. Поземлен имот № 242002 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 32,083 дка, ІІІ и VІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2638/ 02.03.2005 г.

6. Поземлен имот № 242003 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 18,871 дка, ІІІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2641/ 07.03.2005 г.

ІV. Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител инж. Николай Николов и заверени от ОСЗ – гр. Велико Търново, както следва:

1. За поземлен имот № 021013 – в размер на 1 302 (хиляда триста и два) лева без ДДС.

2. Поземлен имот № 022027 – в размер на 15 672 (петнадесет хиляди шестстотин седемдесет и два) лева без ДДС.

3. Поземлен имот № 024003 – в размер на 7 805 (седем хиляди осемстотин и пет) лева без ДДС.

4. Поземлен имот № 242001 – в размер на 20 257 (двадесет хиляди двеста петдесет и седем) лева без ДДС.

5. Поземлен имот № 242002 – в размер на 22 798 (двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет и осем) лева без ДДС.

6. Поземлен имот № 242003 – в размер на 14 625 (четиринадесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС.

V. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/