Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 25 ал.5 от ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1135

 

  1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет дава предварително съгласие на „Балкански етно къщи” ЕООД София, за промяна предназначението на имот №000745 – пасище с храсти, с площ от 327, 368 дка, землище с. Самоводене, Община Велико Търново, актуван с АОС № 4749/ 26.10.2010 г., във връзка с инвестиционно намерение „Фотоволтаична централа”. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на вещни права и сервитути на „Балкански етно къщи” ЕООД София върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.
  3. „Балкански етно къщи” ЕООД София да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 2 – и по промяната на предназначението на земята.
  4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 и 4 от ЗСПЗЗ и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет обявява имота по т.1 за частна общинска собственост.
  5. Решението по т. 4 влиза в сила от датата на влизането в сила на решението на Комисията за земеделските земи за промяната на предназначението на имот № 000745 – пасище с храсти, с площ от 327,368 дка, землище с. Самоводене, Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/