Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на четиристранно споразумение по програма „Глобални библиотеки - България” – втори етап.

 

РЕШЕНИЕ № 1137

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновският Общински съвет дава съгласие:

 

  1. Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 - Програма „Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки”.
  2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
  3. Упълномощава Кмета на общината да подпише от името на община Велико Търново съответното споразумение/я за сътрудничество /Приложение № 1/ между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие с НЧ „Нива” - с. Балван, „НЧ „ Зора” - с. Дичин и НЧ „Просвета” -с.Ресен.
  4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
  5. Възлага контрола по изпълнението на настоящото решение на постоянната комисия по ККИНВИП към Великотърновския общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/