Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1141

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 10 от 15.11.2010 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

 

на

 

Мариана Иванова Пенчева

 

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 2009 година специалност „Философия”, степен „бакалавър” и през 2010 г. специалност „Социална философия”, степен „магистър”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/