Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Отчуждаване на УПИ ІІ, кв. № 29, по плана на гр. Велико Търново за нуждите на ПМГ „Васил Друмев”

 

РЕШЕНИЕ № 1142

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 205, т. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме във възможно най – кратки срокове необходимите действия по отчуждване на имот представляващ УПИ ІІ, целия застроен и незастроен с площ 344 кв. м. попадащ в строителен кв. № 29 по плана на гр. Велико Търново, при граници на УПИ ІІ: изток УПИ І – отреден за училище, запад-ул. „Славянска”, север-ул. „Тодор Балина”, юг-УПИ І отреден за училище.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/