Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.

 

РЕШЕНИЕ № 1145

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет допълва чл. 32, ал. 6 от НРПУРОИ със следния текст:

Създава изречение трето:

„Към предложението задължително се прилага удостоверение за вещни тежести на имота, предмет на разпоредителната сделка, както и правен анализ и финансова целесъобразност, изготвени от Правния отдел на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/