Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Допълнение на решения №№ 797,896,1007 и 1008/ 2010 г. на ВТОбС относно приватизация на общински нежилищни имоти,находящи се в с.Дичин,с.Войнежа и в гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1147

 

На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК , чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Великотърновски Общински съвет

 

Допълва решения № 797/ 21.01.2010 г. (публ. в ДВ бр. 9/2010 г.) относно продажба на общински нежилищен имот, находящ се в с. Дичин , № 896/ 22.04.2010 г. (публ. в ДВ бр. 34/2010 г.) относно продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Войнежа , № 1007 / 2010 г. (публ. в ДВ бр.63/ 2010 г.), относно продажба на HDPE тръба и № 1008/ 2010 г. (публ. в ДВ бр.63/ 2010 г.), относно продажба на обособен обект, находящ се в гр.Велико Търново, като създава нова т . 10 със следния текст:

10. /нова / В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/