Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2011 година

 

РЕШЕНИЕ № 1148

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и чл. 10, т. т. 2, 3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общинския съвет

1. Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2011 година и утвърждава :

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2011 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2011 година - Приложение 2 .

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2011 година- Приложение 3.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

 

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2011 година

 

Планът за приватизация на общинската собственост в община Велико Търново за 2011 година е разработен на основание чл. 6, ал.2 от ЗПСК , чл.10,т.т.2,3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация и в съответствие с план-графика за заседанията на Общинския съвет .

І. Основни резултати от приватизацията през 2010 година

От продадени обекти през 2010 г. и разсрочени плащания през текущата година в Общинска агенция за приватизация се очаква да постъпят 858 154 лв., от които :

- 780 920 лева във фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ” / “ИДА”/ и

- 77 234 лева във фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол” /“РПСК”/.

Наличните средства от предходни години са 172 301 лева,от които :

- 25 059 лева във фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ” / “ИДА”/ и

-147 242 лева във фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол” /“РПСК”/.

Възстановените средства от заеми в ОбАП са в размер на 188 373 лева .

Други приходи – 4 706 лв.

Разходите на средства от горепосочените фондове се извършва в съответствие с утвърдената план-сметка и взетите решения от Общинския съвет като очакваното усвояване на средства през 2010 година е в размер на 901 174 лева, от които :

- от фонд” ИДА” – 805 979 лева за финансиране на обекти от общинската инвестиционна програма ;

- от фонд “РПСК ”- 77 195 лева за дейности, свързани с организацията на приватизацията и следприватизационния контрол и 18 000 лева - дадени заеми на РНБ „П.Р. Славейков” .

Рекапитулацията на средствата от приватизационните фондове в края на годината показва :

- преходен остатък в размер на 322 360 лева,от които : 0 лева във фонд “ИДА” и 322 360 лева във фонд “РПСК”.

Резултатите са изложени при прогнозиране на приходите и разходите в ОбАП за м.12.2010г.

ІІ. Основни цели на плана за приватизация за 2011 година

Основните цели, заложени в плана за приватизация за 2011 година представляват продължение на планове и програми,приети и изпълнявани през предходните периоди, в това число за:

- Подготовка на обектите от годишния план за приватизация във вид и по начин, с който се постига значим икономически и социален ефект за общината;

- Освобождаване на общината от участие в търговски дружества, които не са свързани с нейните обществено-социални функции;

- Освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се ползват или ползването им е недостатъчно ефективно;

- Осигуряване на необходимите средства за финансиране на инфраструктурни обекти от общинската инвестиционна програма и за възпроизводство на приватизационния процес.

ІІІ. Основни показатели на плана за приватизация за 2011 година.

В основните показатели на плана за приватизация за 2011 година е отразено виждането за все още непреодоляната световна финансова и икономическа криза и за нейното негативно отражение върху цените на имотите и инвестиционната активност на потенциалните купувачи.

Средствата по приватизационните фондове са в размер на 2 931 779 лв. ,от които : 1 658 717 лева във фонд “ИДА” и 1 273 062 лева във фонд “РПСК”, в т.ч. 779 618 лева от върнати заеми.

Разходите от приватизационните фондове са 1 699 217 лева , в т. ч.: 1 658 717 лева за нуждите на фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ” и 40 500 лева от фонд “РПСК” – за организиране на приватизационния процес.

Очакваният преходен остатък в края на 2011 година е 1 232 562 лева , в т. ч : 0 лева във фонд от фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ” и 1 232 562 лева във фонд “РПСК”.

ІV. Рамка на годишния план за приватизация за 2011г

Рамката на годишния план за приватизация за 2011година съдържа:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2011 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2011 година - Приложение 2 .

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2011 година- Приложение 3.

Приложения: съгласно текста

 

 

 

Приложение № 1

СПИСЪК

НА ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ЗА 2011 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

А. Общински нежилищни имоти

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

УПИ/ПИ

РЗП / ЗП*

кв.м.

Начална

цена

лева

1 2 3 4
1 Застроен УПИ І от кв.40 по плана на с.Никюп, с построена в него масивна едноетажна сграда / бивша мандра/ 1 900

258

7 313

част.обл.

с ДДС

2 Незастроен УПИ І - “за обществено обслужване” от кв.4 по плана на с. Войнежа 2 786

-

8 358

без ДДС

3 Застроен УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв.4 по плана с. Войнежа ,с построена в него сграда /бивша тоалетна/ 2 786

52

8 903

без ДДС

4 Застроен УПИ ІV - ”за обществено обслужване” от кв. 4 по плана на с. Войнежа, с построена в него сграда /бивше училище/ 2 588

1004

 

44 235

без ДДС

5 Незастроен УПИ І - ”за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище 1 658 8 175

без ДДС

6 Незастроен УПИ ІІІ -”за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище 1 397

-

6 300

без ДДС

7 Незастроен УПИ ІV-”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище 1 500

-

8 325

без ДДС

8 Незастроен УПИ V- ”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище 1 635

-

8 625

без ДДС

9 Незастроен УПИ VІ - ”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище 1 500

-

13 575

без ДДС

10 Незастроен УПИ VІІ - ”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище 1 623

-

15 975

без ДДС

11 Незастроен УПИ VІІІ - ”за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище 2 469

-

19 200

без ДДС

12 Застроен УПИ ІХ - ”за обществено обслужване”от кв.45 по плана на с. Пчелище, с построена в него сграда /бивше училище/ 3 662

789

77 625

без ДДС

13 Застроен УПИ І от кв.11 по плана на с. Беляковец, с построена в него сграда /бивше училище/ 5 430

455

206 774

част.обл.

с ДДС

14 Застроен УПИ І от кв.54 по плана на с. Дичин, с построена в него сгради /б. училище и пристройка/ 8 845

316

69 392

част.обл.

с ДДС

15 Магазин , заедно с 2/3 ид.ч. от ПИ с идентификатор 10447.507.158 по КККР на гр.Велико Търново , с административен адрес ул.”Независимост” 18 ПИ - 106

64,40

193 300

без ДДС

16 Една HDPE тръба с диаметър 40 мм - част от обща подземна телекомуникационна мрежа на територията на гр. Велико Търново, заедно с право на ползване на сервитутна ивица на изградената мрежа

17 717 м

150 00

без ДДС

17 Застроен УПИ ІІ-173 от кв.29 по регулационния план на с.Арбанаси, заедно с построени в него сгради /Къща Бранковани/ 2 418

ЗП-300

-
18 Незастроен УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв.329-А по ПУП на гр.В.Търново 312 -
19 Незастроен УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП на гр.В.Търново,Западна промишлена зона 6 158 -
20 Незастроен УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП на гр.В. Търново,Западна промишлена зона 3 449 -
21 Застроен УПИ І от кв.30 по плана на с. Русаля , с построени в него сгради /бивше училище / 6 450

562

-

 

22 Застроен УПИ І от кв.67 по плана на с. Русаля , с построена в него сграда /бивше училище / 7 100

846

-

 

Б. Общински дружества и обособени части от тях

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

УПИ/ПИ

РЗП сгр.

кв.м.

Начална

цена

лева

Депозит

лева

Стъпка

Лева

1 2 3 4 5 6
1 Бетонов център – обособ.част

от “Инвестстрой- 92”ЕООД

4 748

179

305 294

без ДДС

90 000 30 000
2 „ПИЕНО” ЕООД – гр.Лясковец 945 дяла

 

175 000 осв.от ДДС 74 000 24 500

 

Забележка: Посочените в таблици „А” и „Б” данни и цени на общинските нежилищни имоти, дялове от общински дружества и обособени части от тях не са основание за сключване на приватизационни сделки. Индивидуалните характеристики и начални цени за обектите от годишния план се определят с решение на Великотърновски общински съвет за всеки конкретен случай.

 

В. Вноски по договори за разсрочено плащане

І . По договори от 29.12.2001 година

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Дата на

вноската

Размер

левова равн.

на …$

Лихва

лв.

1 “ДКЦ І” – ЕООД , Велико Търново, ул. “Марно поле”21 29.06.11

29.12.11

17 139,61

17 139,61

1/2

от ОЛП

2 Кабинети 201-209 в сграда на ул. “М. поле”21, гр. В.Търново 29.06.11

29.12.11

1 309,93

1 309,93

1/2

от ОЛП

3 Кабинет 301 в сграда на ул. “М. поле”21, гр. В.Търново 29.06.11

29.12.11

174,65

174,65

1/2

от ОЛП

4 Кабинет 310 в сграда на ул. “М. поле”21, гр. В.Търново 29.06.11

29.12.11

140,45

140,45

1/2

от ОЛП

5 Кабинет 311 в сграда на ул. “М. поле”21, гр. В.Търново 29.06.11

29.12.11

140,45

140,45

1/2

от ОЛП

6 Кабинети 401- 406 в сграда на ул. “М. поле”21, гр. В.Търново 29.06.11

29.12.11

873,10

873,10

1/2

от ОЛП

 

ІІ. По договори, сключени през 2010 година

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Дата на

вноската

Размер

лева

Забележка
1 19 579 бр поименни акции, представл. 34 на сто от вписания в търговския регистър капитал на АД с фирма ВТО МУЛТИКОМ”-АД, гр.В.Търново, ул.„Магистрална” 28

30.04.2011

30.11.2011

30.04.2012

35 000,00

35 000,00

35 000,00

По дог. от

01.06.2010

2 ПИс идентификатор № 00583. 501. 141 по КК и КР на с. Арбанаси, заедно с построените в този имот сгради 28.03.2011 28.06.2011 28.09.2011 88 707,50

88 707,50

88 707,50

По дог. от

28.09.2010

 

 

 

Приложение 2

 

План – сметка

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново през 2011 година

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2011 г.- лв.

І. Начално салдо на 01.01.2011 година, в т. ч: 322 360
1. фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ” / ИДА/ 0
2. фонд “Разходи за приват. и следприват. контрол ” /РПСК/ 322 360
ІІ. Парични постъпления от приватизация 1 822 601
1 Заплащане на договорена цена 1 227 181
2. Разсрочени плащания /вноски и лихви/ 595 420
ІІІ. Парични постъпления от съпътстващи мероприятия 7 200
1. Продажба на тр. документация и инф. меморандуми 3 000
2. Лихви по текуща сметка - 100 % 50
3. Лихви по текуща сметка - 91 % 100
4. Лихви по текуща сметка - 9 % 50
5. Лихви от срочни депозити на фонд “РПСК” 4 000
ІV. Постъпления от върнати заеми във фонд “РПСК” 779 618
V. Разпределение на паричните средства 2 931 779
1. Фонд "Инвестиции и дълготрайни активи”

/р. І.1+ р.ІІ.х 0,91+ р.ІІІ.2 + р.ІІІ.3/

1 658 717
2. фонд " Разходи за приватизацията и СПК"

/ р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.4+ ІІІ.5 +ІV/

1 273 062

 

VІ. Разходи от приватизационните фондове 1 699 217
1. От фонд “ ИДА” - за инвестиционна програма 2011 1 658 717
2. От фонд “РПСК” – за орг. на прив. процес и СПК 40 500
VІІ. Преходен остатък на 31.12. 2011 г . 1 232 562
1. фонд “Инвестиции и дълготрайни активи ”/ р.V.1-р.VІ.1/ 0
2. фонд “Разходи за приватизация и СПК”/ р. V.2-р.VІ.2/ 1 232 562

 

 

 

 

Приложение № 3

С П И С Ъ К

на обекти, които няма да се приватизират през 2011 г .

 

1. Лечебни заведения с държавно и общинско участие:

- Акциите представляващи 14,6 на сто капитала на МОБАЛ “Д-р Ст.Черкезов”АД - собственост на Община В.Търново;

- “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД ;

- “ Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново ” ЕООД;

- “Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД ;

- “ Център за психично здраве - Велико Търново” ЕООД ;

- „ Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД – за срок от 10 години , считано от вземането на решение № 284/17.07.2008 година на ВТОбС.

2.Общински дружества и предприятия :

- "Инвестстрой - 92" ЕООД

- "Царевград Търнов" ЕООД

- "Обредни дейности" ЕООД

- "ОДПГ" ЕООД

- ОП "Спортни имоти"

- ОП ”Общински пазари“

- ОП “Кабелно радио”

- ОП ”Реклама - В.Търново”

- ДКС "Васил Левски"

3. Общински нежилищни имоти, предоставени на политически партии и юридически лица с нестопанска цел

Съгласно списък приет с решение на Общински съвет- Велико Търново