Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на договор за съвместно финансиране на МДТ „Константин Кисимов”.

 

РЕШЕНИЕ № 115

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Утвърждава на договор за съвместно финансиране на МДТ „Константин Кисимов” между Община Велико Търново и Министерство на културата за 2008 година, с финансов ангажимент на Общината в размер на 86 400 /осемдесет и шест хиляди и четиристотин/ лева.
  2. Възлага на Кмета на Общината да подпише Договора с Министерството на културата след приемане на бюджета на Община Велико Търново за 2008 година.
  3. Включва т. 8 към договора със следното съдържание: „Институтът се задължава да предоставя пред комисията по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания, именуване и преименуване към Великотърновски Общински съвет, финансов отчет и отчет за дейността си в началото и края на всеки творчески сезон”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/