Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 003033, местност „Над село ”, землище на с.Шереметя, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди” и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация на имота.

 

РЕШЕНИЕ № 1154

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 003033, местност „Над село”, землище на с. Шереметя, Община Велико Търново относно промяна предназначението на имота и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация, преминаващи през съществуваща улица в регулационните граници на с. Шереметя.

За поземлен имот № 003033, местност „Над село”, землище на с. Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/