Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 46532.66.36 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Геновото”, землище на с. Малки Чифлик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди” и план- схеми за водоснабдяване и електрификация.

 

РЕШЕНИЕ № 1156

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 46532.66.36 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Геновото”, землище на с.Малки Чифлик, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

За поземлен имот № 46532.66.36 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Геновото”, землище на с. Малки Чифлик, Община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 7 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 30 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8 ;

минимална озеленена площ – 50% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/