Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Отписване от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД В.Търново на вземания с изтекъл давностен срок и фактурирани вземания от Община В.Търново за сметка на собствения капитал в частта на не разпределената печалба на дружеството по счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново към 30.09.2010г.

 

РЕШЕНИЕ № 1158

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново на вземания с изтекъл давностен срок, несъбираеми вземания с доказателства, че не могат да бъдат събрани за сметка на не разпределената печалба на дружеството по счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново към 30.09.2010 г. натрупани от „Благоустройство” ЕООД гр.Велико Търново и „Комунално стопанство ЕООД гр. Велико Търново на обща стойност 161 083.16 лв., както следва:

- приложение 2 - аналитична оборотна ведомост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново за месец 11/2010 за сметка: 445-присъдени вземания– 1 бр. общо за 30 514.75лв.;

- приложение 4 - аналитична оборотна ведомост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново с натрупване до 11/2010 за сметка : 207-р-ди за прид. на МДА– 1 бр. и протокол/обр.19/ и споразумителен протокол/ 18.02.2009г. между „Благоустройство” ЕООД и Община Велико Търново общо за 20 686.07 лв. ;

- приложение 6 - аналитична оборотна ведомост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново за месец 11/ 2010 извадка за сметка 498-други дебитори - 1 бр. сертификат ИСО за отписване общо за 2 549.49лв.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

3. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/