Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Разсрочване плащания за ползване на площи общинска собственост за рекламни цели на фирма „Сани” ЕООД по договор № 10589/ 09.06.2009 год. и договор № 10652/ 08.02.2010 год. с ОП „Реклама Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ № 1159

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 131, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общинския съвет приема:

  1. Допуска разсрочено плащане на задълженията на фирма „Сани” ЕООД в размер на 8547, 20 главница и 810, 96 лв. лихва.
  2. Задължава Кмета да сключи финансово споразумение за разсрочено плащане на равни месечни вноски на горната сума в срок до 30.06.2011 год.

 

МЕСЕЦ ГОДИНА ВНОСКА ГЛАВНИЦА ВНОСКА ЛИХВА ОБЩО
януари 2011 1424,53 135,16 1559,69
февруари 2011 1424,53 135,16 1559,69
март 2011 1424,53 135,16 1559,69
април 2011 1424,53 135,16 1559,69
май 2011 1424,53 135,16 1559,69
юни 2011 1424,53 135,16 1559,69

 

  1. При последното плащане фирмата заплаща натрупаните лихви вследствие на разсрочените плащания.
  2. При закъснения на плащанията по погасителния план, „Сани” ЕООД, представлявана от Атанас Парушев дължи обезщетения за забава -лихва съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци , такси и други подобни задължения.
  3. При неплащане на повече от две последователни месечни вноски, споразумението се прекратява едностранно по вина на „Сани” ЕООД.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/