Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 116

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.131 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново

 1. Дава съгласие за разсрочено плащане на натрупаните задължения към Община Велико Търново от “МЕДЕЯ” ООД по наемен договор за имот общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” №1, с предназначение „аптека”, в размер на 4 930,05 лева, включително 66,72 лева лихви, на десет месечни вноски, при следния погасителен план:

   

  МЕСЕЦ

  ГОДИНА СУМА ПАДЕЖ
  март 2008 493,00 лв. 15.03.2008 г.
  април 2008 493,00 лв. 15.04.2008 г.
  май 2008 493,00 лв. 15.05.2008 г.
  юни 2008 493,00 лв. 15.06.2008 г.
  юли 2008 493,00 лв. 15.07.2008 г.
  август 2008 493,00 лв. 15.08.2008 г.
  септември 2008 493,00 лв. 15.09.2008 г.
  октомври 2008 493,00 лв. 15.10.2008 г.
  ноември 2008 493,00 лв. 15.11.2008 г.
  декември 2008 493,05 лв. 15.12.2008 г.

 

 

 1. При закъснение на плащанията по погасителния план, „Медея-90” ООД дължи обезщетение за забава – лихва съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
 2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи финансово споразумение с “МЕДЕЯ” ООД при спазване разпоредбите на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/