Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване срока за плащане на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 12 на ул. Бяла Бона” № 15, вх.Б, гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1160

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.10 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища , Великотърновски Общинският съвет

 

Дава съгласие да бъде удължен срока по Заповед № РД 22-1193 от 03.09.2010 г. на Кмета на Община Велико Търново до 31 декември 2010 г. за плащане на общинско жилище – апартамент № 12 на ул.. “Бяла Бона” № 15, вх.Б, ЕПЖС-1, гр.В.Търново от купувача Илия Великов Костадинов.

 

 

ВЯРНО:

             /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/