Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 1163

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразувани УПИ VІ-1265,1263 и УПИ ІV-1263 от стр. кв. 98 по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на Радко Стефанов Попов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” № 43, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №160 по протокол №14 от 03.11.2010 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Радко Стефанов Попов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” №43, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация с площ в размер на 14,61 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в новообразуван УПИ VІ-1265,1263 от кв.98 по плана на с. Самоводене, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 117 лева без начислен ДДС.

2.2. Община Велико Търново прехвърля на Радко Стефанов Попов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” №43, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация с площ в размер на 92,85 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в новообразуван УПИ ІV-1263 от кв.98 по плана на с. Самоводене, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 558 лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/