Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет за І-во полугодие на 2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1164

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през І-вото полугодие на 2011 г.:

 

Заседание 20.01.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2010 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II–ро полугодие на 2010 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Отчет за дейността на Сдружението „За чисти селища”;

4. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2010 г. ;

 

Заседание 24.02.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на годишен план за приватизация за 2011 г.;

2. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

3. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

4. Мерки, които Общинската администрация ще предприеме за почистване на речните корита, намиращи се на територията на Община Велико Търново.

 

Заседание 22.03.2011 г. Тържествено заседание

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

 

Заседание 24.03.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнение на бюджета и Инвестиционната програма за 2010 г.;

2. Приемане на бюджет на Община Велико Търново за 2011 г.;

3. Приемане на Инвестиционна програма за 2011 г.;

 

Заседание 21.04.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2010 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2010 г.;

3. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените пряви на малолетни и непълнолетни;

4. Приемане на информация за работата на РПУ – Велико Търново през 2010 г. и оценка за състоянието на обществения ред и спазване на Наредба № 1;

 

Заседание 26.05.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2011 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2011 г.;

 

Заседание 23.06.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2011 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/