Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната за периода 01.01 – 30.11.2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1166

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от Александър Стойнов Чокойски – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.01 – 30.11.2010 година в размер на 60 /шестдесет/ лева.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/