Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Постъпило е заявление с писмо изх. № 868/ 15.12.2010г. и вх. № 3540/ 15.12.2010г. на Великотърновски Общински съвет и наш вх. № 20-108/ 15.12.2010г. от Управителя на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, ул. "Хр. Караминков", № 19, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 000130104 за промяна на Учредителния акт на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 1168

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 2, вр. чл. 20, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 23 ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал. 6, чл. 104 чл. 37, ал. 6 във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл.119, ал. 4, и чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл. 18, т. 3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1 т.2 и ал.2, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, вр. чл. 23 ал.2 и ал.3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 чл. 37, ал.6 във връзка с чл.9, ал.1 и ал.2 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет променя предмета на дейност със следното съдържание: „Предметът на дейност на Специализирана болница за активно лечение на пневмо -фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново е: Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.”

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1 т. 2 и ал. 2, вр. чл. 20, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 23 ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал. 6, чл. 104 чл. 37, ал. 6 във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл. 119, ал. 4, и чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл. 18, т. 3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Заглавната част на Учредителния акт да добие следната редакция:

„УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

б) Чл. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, наричана по-долу накратко „Дружеството”, в съответствие с действащото законодателство в РБългария”.

в) Чл. 2 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 2 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД се учредява на основание чл. 113 от ТЗ, чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 9, ал. 1, т. 1 и ал.2, вр. чл. 20, ал.1 и ал. 2, вр. чл. 23 ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ, Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 20-47/ 04.08.2000 г. и чл. 11 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет - гр. Велико Търново, с решение № 214/ 14.09.2000 г. на Великотърновски Общински съвет; с решение № 1042/ 19.08.2010 г. на Великотърновски Общински съвет и Решение № 1168/ 16.12.2010 година на Великотърновски Общински съвет.

г) Чл. З се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 3 Наименованието на дружеството е: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

д) Чл. 5 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 5 Предметът на дейност на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, е: Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично -лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично -консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.”

е) Чл. 6 се изменя и добива следната редакция :

Чл.6 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, град Велико Търново, е правоприемник на активите и пасивите на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, гр. В.Търново по баланса и към 31.12.2010 г.

ж) Чл. 9, ал. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.9 /1/ Капиталът на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД е в размер на 252 900 (двеста петдесет и две хиляди и деветстотин) лева).

з) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

„§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, изменен с решение № 1042/19.08.2010 г. на Великотърновски Общински съвет и Решение № 1168/16.12.2010 година на Великотърновски Общински съвет.

4. Възлага на Управителя на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр.Велико Търново да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр. Велико Търново приет с Решение № 214/ 14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/ 21.09.2006 година, изменен с решение № 1042/ 19.08.2010 г. на Великотърновски Обшински съвет.

5. Възлага на Управителя на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр.Велико Търново да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/