Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1124, прието на 18.11.2010 г. от ВТОбС.

 

РЕШЕНИЕ № 1169

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Великотърновски Общински съвет

 

Изменя на Решение № 1124 от 18.11.2010 г., както следва:

 

Било:

Одобрява промяна на структурата на администрацията, като отдел „Вътрешен одит” стане дирекция „Вътрешен одит”.

Запазва числеността на администрацията на община Велико Търново на 242 бр.

Решението влиза в сила от 01.11.2010 г.

 

Става:

Одобрява промяна на структурата на администрацията, като отдел „Вътрешен одит” стане дирекция „Вътрешен одит”.

Запазва числеността на администрацията на община Велико Търново на 242 бр.

Решението влиза в сила от 01.12.2010 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/