Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1170

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема допълнение в Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, както следва:

Стар текст: Чл.8. /ал.3/ По изключение в предпразничните и празнични дни заведенията за хранене и развлечения по ал. 2 могат да работят и с удължено работно време до два часа, както следва:

1. за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - до 01 часа;

2. за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - до 24 часа,

ако отговарят на всички норми на Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново (Наредба № 6 на МЗ/2006г./), относно нормите за шум и да е гарантиран обществения ред и спокойствие на ползваните от посетителите паркинги, съобразно организацията на движението.

Нов текст: Чл.8. /ал.3/ По изключение в предпразничните, празнични и почивни дни заведенията за хранене и развлечения по ал. 2 могат да работят и с удължено работно време до два часа, както следва:

1. за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - до 01 часа;

2. за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - до 24 часа,

ако отговарят на всички норми на Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново (Наредба № 6 на МЗ/2006г./), относно нормите за шум и да е гарантиран обществения ред и спокойствие на ползваните от посетителите паркинги, съобразно организацията на движението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/