Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1172

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

1. Отменя т. 8, на алинея 1 към чл. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„ Туристическа такса”

2.Изменя чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: „Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите съобразно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ГПК”.

Става: “ Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършва по реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона за местните данъци и такси.”

3. Отменя алинея 2 към чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„Вземанията от такси се установяват с акт на Кмета на Общината по реда на ЗАП. "

4. Отменя алинея 3 към чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на ЗАП. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане”.

5. Отменя алинея 4 към чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237 б. "к" от ГПК "

6. Създава нов § към чл. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

„§ Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.”

7. Създава нов § към чл. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

„§ За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление."

8. Изменя чл. 14, т. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: „проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; "

Става: „проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71 е от Закона за управление на отпадъците. "

9. Изменя чл. 16, „а”, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било : " За имоти на юридически лица, намиращи се в границите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново, основата по чл. 16 (1) е отчетната им стойност . "

Става: „За нежилищни имоти на юридически лица, основата по чл. 16, ал. 1 е данъчната им оценка.”

10. Да отмени алинея 2 към чл. 16 „ а " от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„За имоти на юридически лица, основата по чл. 16(1) може да бъде и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, изчислена в годината, за която таксата е дължима.”

11. Отменя алинея 3 към чл. 16 " а "от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

" Когато основата по чл. 16, ал. 1 е данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, юридическите лица подават молба и актуална данъчна оценка в срок до 30 ноември на предходната година. "

" За придобитите през годината имоти, молба и актуална данъчна оценка се подават в 2-месечен срок от датата на придобиването им, но не по-късно от 30 ноември./променен с Решение № 1302/ 08.03.2007 г./"

12. Отменя алинея 4 към чл. 16 " а " от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„Когато молбата и актуалната данъчна оценка не са подадени в сроковете по предходната алинея, се прилагат разпоредбите на алинея 1.”

13. Изменя чл. 17, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: " Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи."

Става: " Такса се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима. "

14. Изменя чл. 17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: " На заплатилите до 31 март пълния размер на таксата за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. "

Става: " На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

15. Отменя раздел IV от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА”

16. Отменя раздел V от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

 

„ТАКСА ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ”

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/