Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: 1.Определяне на годишен размер на такса ”Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2011 г. 2. План –сметка на приходите и извършените разходи през 2010 г. и план за разходите за 2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 1173

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7 от ЗМСМА, чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл.20 ”а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет–

I. Определя годишен размер на такса ”Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2011г.:

1.За жилищни имоти

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на юридическите лица и търговците, регистрирани по Търговския закон:

1.1.1. за гр. Велико Търново – вкл. кварталите и промишлените зони – 1,3 промила върху данъчната оценка;

1.1.2.за градовете Дебелец и Килифарево – 5,5 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.3. за селата Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа /вкл. Кладни дял/, Въглевци и Райковци – 5,5 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.4. за селата: Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене, Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова кория и Шемшево; Велчево, Ветренци, Дичин, Капиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пушево, Пчелище, Русаля, Хотница, Буковец, Габровци /вкл.Димитровци, Пъровци и Шодековци/, Големаните /вкл.Нацовци/, Емен и Ялово – 4,5 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.5.за с. Шереметя – 1,3 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.6. за други населени места и сгради извън регулация – 1,5промила промила върху данъчната оценка;

1.2.Промилът за всяка услуга поотделно, определен в т.1 и т.2.2:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата;

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;

- за почистване на териториите за обществено ползване, както следва:

 

   

Населено място

Събиране и транспортиране

на битови отпадъци

Поддържане и

експлоата-
ция

на депата

Поддържане

чистотата на

териториите за

обществено ползване

Общо

1. Велико Търново

0,4

0,5

0,4

1,3

2. Дебелец, Килифарево, Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа (вкл. Кладни дял), Въглевци, Райковци

4,3

0,2

1,0

5,5

3. Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене; Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова Кория, Шемшево, Велчево, Ветренци, Дичин, Капиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пчелище, Русаля, Пушево, Хотница, Буковец, Габровци (вкл.Димитровци, Пъровци,Шодековци), Големаните (вкл.Нацовци), Емен, Ялово

3,7

0,2

0,6

4,5

4. Шереметя

0,4

0,5

0,4

1,3

5. За други населени места и сгради извън регулация  

0,2

1,3

1,5

6. Юридически лица и търговци, регистрирани по Търговския закон

2,0

0,8

4,7

7,5

 

2.За нежилищни имоти:

2.1.За подалите декларации по чл.16”а” и чл.20”а” от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година: Определя цена на база количество образувани отпадъци и вида на съдовете за съхранение – за 1бр.съд по видове; за събиране и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

 

 

 

За събиране и транспортиране на битови

отпадъци и поддържане и експлоатация на депата

За поддържане

чистотата на терит. за общ.

ползване

ОБЩО

1

2

3

4

5

6

7

 

Вид на съда

Обем (м3) Ед. цена

за 1 бр.

съд -

(лв./год.)

Честота

на събиране

Промили

върху

данъчната

оценка

Цена на

декларир.съд +

50 % от

промила

данъчн. оценка

1. Контейнер тип "Бобър" за гр. В.Търново 1,1 2841,12 2 пъти седмично 3,75 промила 2841,12 + 3,75 промила в/у данъчна оценка
2. Пластмасова кофа за гр. В.Търново 0,24 588,96 2 пъти седмично 3,75 промила 588,96 + 3,75 промила в/у данъчна оценка
3. Поцинкована кофа за гр.Дебелец и гр.Килифарево и селата от "Планински район" 0,11 114,29 1 път седмично 3,75 промила 114,29 + 3,75 промила в/у данъчна оценка

 

За неподалите декларация по чл. 20 "а" от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година, намиращи се в границите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново: - 7,5 промила върху данъчната оценка на имота.

За имоти на юридически лица,намиращи се извън границите на организираното събиране и транспортирнае на битови отпадъци,определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново – 4,5 промила върху данъчна оценка на имота.

 

II. ПРИЕМА ОТЧЕТА на план – сметката за приходите и извършените разходи за дейностите по управление на отпадъците за 2010 година и ОДОБРЯВА ПЛАН –СМЕТКАТА за разходите за 2011 година:

 

План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2010 Уточнен бюджет 2010 год. ПЛАН 2011
І П Р И Х О Д И в т.ч.: 6 317 927 6 750 281 6 227 551
1 ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци" 5 800 000 6 310 283 6 566 000
2 Приходи от лихви от Д /Об/ЦК 60 000 52 212 60 000
3 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към
01.01.2010 год.
2 567 478 2 567 478  
4 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 01.01.2011год.     261 551
5 Планирани за закупуване ДЦК по настоящото Решение на Великотърновски общински съвет     -660 000
6 Покупко-продажба на ДЦК от бюджетни предприятия /нето/ -2 101 430 -2 171 571  
7 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ -8 121 -8 121  
8 ВСИЧКО ПРИХОДИ 6 317 927 6 750 281 6 227 551
9 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към
31.12.2010 год.
  261 551  
ІІ Общо за Община В.Търново от тях: 6 317 927 6 488 730 6 227 551
1 Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им: 150 000 20 880 140 000 
2 Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото: 1 650 000 1 818 504 1 750 000 
3 Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци 1 300 000 582 575 1 175 000 
4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване 3 217 927 4 066 771 3 162 551 
5 в т.ч. платено ДДС /по т.1:т.4/   420531  
ІІІ РЕЗЕРВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2 101 430 2 171 571 2 831 571

 

III. Дава съгласие да бъдат закупени държавни ценни книжа от собствени приходи на общината- такса "Битови отпадъци" в размер на 600 000 лева.

Средствата да бъдат резервирани и използвани в бъдеще с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци.

С получените лихви да се закупуват нови ДКЦ в рамките на натрупаните лихви.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/