Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

 

РЕШЕНИЕ № 1175

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1. „Социална инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" с проектно предложение „Създаване и промотиране па иновативни културни събития- Летен оперен фестивал «Сцена на вековете», като следва да осигури 5 % собствен финансов принос.

Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/