Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за 20 % общински принос от разходите по извършване на Строително ремонтни работи за подмяна на отоплителната система и изграждане на слънчеви колектори на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново по проект „Красива България”- 2011 г., Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”.

 

РЕШЕНИЕ № 1177

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл. 18, ал.1 от Закона за социално подпомагане Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на сума в размер на 100 000, 00 лв. от общинския бюджет, представляваща общински принос 20 % от общата стойност на проекта – 500 000, 00 лв., за извършване на Строително ремонтни работи за подмяна на отоплителната система и изграждане на слънчеви колектори на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/