Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решения за проектопредложение на Община Велико Търново “Инвестицията в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново” по проект за Социално включване на Министерство на труда и социалната политика, финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие /Световна банка/

 

РЕШЕНИЕ № 1178

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за участие на Община Велико Търново в Проект за Социално включване, с проект Инвестицията в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново” на обща стойност 1 049 524, 34 лв. с ДДС и съгласие за изпълнението му, при одобрение за финансиране.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за съфинансиране на проекта със средства от общинския бюджет в размер на 65 000 лв. за разходите, недопустими по Проект за Социално включване.
  3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за осигуряване на десет годишна устойчивост на услугите, създадени в изпълнение на проект “Инвестицията в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново”, в предоставения за нуждите на проекта имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, бул. България” № 24, АОС № 237/ 18.02.2010 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/